โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณะครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน
จดหมายข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
574.68 KB ดาวน์โหลด