ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ด้านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๒-๓ และระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาจีน เพิ่มเติมกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study : IS) บูรณาการจัดการเรียน   การสอน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย
IS ๑ - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระ  ที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้าแสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้
IS ๒ – การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธี      การนำเสนอที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ
IS ๓ – การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ           ( Public Service ) ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) ได้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  ๑ รายวิชา (๔๐ ชั่วโมง/ปี) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ซึ่งได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ นโยบายขับเคลื่อนการศึกษา
สู่ยุค Thailand  ๔.๐  ได้ปรับโครงสร้างเวลาเรียน เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ ๑ จาก ๔๐ ชั่วโมง/ปี เป็น ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนได้นำนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาตามแนวทฤษฎี Constructionism มาปรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) ได้สรุปเป็น Best Practice ๕ ขั้นตอน ตามแนวทฤษฎี Constructionism (๕ Steps to Constructionism) ดังนี้
ขั้นที่ ๑ จุดประกายความคิด (Sparkling) กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิด รู้จัก
การเลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
ขั้นที่ ๒ สะกิดให้ค้นคว้า (Searching) เพื่อให้นักเรียนนำข้อมูลมาวางแผนและแบ่งหน้าที่
ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลในกลุ่ม มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักทำงานเป็นทีม
     ขั้นที่  ๓ นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying ) นักเรียนสามารถทำงานด้วยตนเอง ปฏิบัติจริง และแก้ปัญหาได้
     ขั้นที่ ๔ จัดองค์ความรู้ (Summarizing) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะจัดองค์ความรู้         จากการเรียนและปฏิบัติจริง ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล  โปรแกรม Movie Maker  หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น
ขั้นที่  ๕ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Showing and Sharing) นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ şişli escort อภิปรายเพื่อซักถาม เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและให้คะแนนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ
หลักสูตรที่เป็นทางเลือกส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จำนวน ๒ ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๖ ห้อง ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science & Math Program (SMP)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖ ห้อง ห้องเรียนคู่ขนานห้องพิเศษซึ่งผู้ปกครองขาดความพร้อมด้านการเงิน จำนวน  ๖ ห้อง  และห้องเรียนปกติ General Program (GP)  จำนวน  ๒๙ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๔๙ ห้องเรียน
หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualized Education Program (IEP) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ จากการคัดกรองของครูการศึกษาพิเศษและนักจิตวิทยา แพทย์ มีนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๑๑๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๘๘  คน         และปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๗๒ คน เฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๘           เป็นนักเรียนที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ร้อยละ ๑๒ เป็นนักเรียนที่มีบกพร่องทางสติปัญญา(ID)     บกพร่องทางร่างกาย ทางการพูด การได้ยิน ออทิสติก และพิการซ้อน       
บริหารจัดการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ MCC (Management by decentralized  and teamwork : Constructionism : Cooperation) การบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจทำงานเป็นทีม            สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือ  
    M : (Management by decentralized  and  teamwork) การบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ     และการทำงานเป็นทีม
    C : (Constructionism) การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติหรือการสร้างงาน ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล จุดประกายความคิด เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้เปิดโอกาสพัฒนาตนเองให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
    C : (Cooperation) ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ izmir işitme cihazı ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติหน้าที่งานแก้ปัญหาพัฒนาร่วมกัน  
กำกับติดตามควบคุมคุณภาพการดำเนินงานทุกขั้นตอนด้วยวงจรเดรมมิ่ง PDCA ประกอบด้วย
ขั้นตอน ๔  ประการดังนี้   
๑)  P : Plan       คือ  ขั้นตอนการวางแผน   
๒)  D : DO        คือ  ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน  
๓)  C : Check   คือ  ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล
    ๔)  A : Action   คือ  ขั้นตอนการปรับปรุงดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น
  sex shop istanbul escort beylikdüzü escort şişli escort taksim escort ümraniye escort bakırköy escort sex shop
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı