ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยม

เด็กหญิงกัญจน์กร  ศรีวิชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( พิเศษวิทยาศาสตร์ )
เด็กชายธรรศดนย์  ธนวัฒน์กันยากุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( โครงการเรียนดี )
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เป็งวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ความสามารถพิเศษ ขับร้องไทย ดนตรีไทยฯ )
เด็กหญิงอารยา  ศรีมหรรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) )
เด็กชายระพีภัทร์  ปันใจแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( ความสามารถพิเศษ ขับร้องไทย ดนตรีไทยฯ )
เด็กชายปุญญพัฒน์  เทพซาว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
( พิเศษวิทยาศาสตร์ )
เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุรินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายณัฐวัศห์  มีโชค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายณิชชานน  ด้วงอิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( วิศวะคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ )
เด็กหญิงพิมพ์นารา  วงค์คม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( วิศวะคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ )
เด็กหญิงสรัณชนา  ปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
( อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายเกียรติกมล  ปันสา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
( ห้องเรียนปกติ )
เด็กหญิงวนัสนันท์  ขันแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงนิรัชพร  เตจ๊ะวันดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงกรชวัล  จันทะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายพิชัยยุทธ  ดวงเกิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงไอยวรินทร์  มนต์แก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงอรนุช  งดงาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงอนินทิตา  ชูศรีพัฒน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงสายน้ำ  พิภูษณะไพสิฐ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงเอมิกา  แสงศรีจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญารัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายปวริศร  ไทยเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์  อินทนนท์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงชนัดดา  แก่นยงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายโภควินท์  นำชัยทศพล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายตรีธวัฒน์  รตนะเลิศวงศ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงณัชชา  ปินตาคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงณัฐชานันท์  สัคคะเจริญสิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองงาม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงสุภาวรรณ  มูลกันธา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไทยกรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรธนานันต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลเอ้ย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงพรรณภัทร  ขิติศักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายปิยวิศว์  หน่อแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายธนกร  สุขุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงสุรีรัตน์  พัทมาสี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายวิรุฬห์  ศรีแสงวณิชวิมล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กชายวัชร  รอดมณี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงพิรานันท์  พงศ์ธนานิธิคุณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงอภิชญา  แสนปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายนนทพัทธ์  ดวงมณี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายจิรภัทร  เรือนคำมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายธนญชัย  โปธาปั๋น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายกัมปนาท  ธารเหลืองทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายพชรวัช  ดวงแค
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายกฤษะกร  สุภัคอักษร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายฐกฤต  จิตฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กชายเหนือเมฆ  แสงจันทร์ฉาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนกีฬา )
เด็กหญิงสาธิดา  วงค์ราช
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องคู่ขนานวิทยาศาสตร์ )
เด็กชายธีร์ธวัช  มณีขัติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องคู่ขนานวิทยาศาสตร์ )
เด็กหญิงณัฐฐาพร  แก้วดง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องคู่ขนานวิทยาศาสตร์ )
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องคู่ขนานวิทยาศาสตร์ )
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
เด็กหญิงกฤติญา  สังข์ทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายกนกศักดิ์  บูรพาไพศาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงปภาดา  ทาเติง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงออมอุษา  สุวรรณนำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำมามูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงณหทัย  คำสวัสดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายอัศนัย  ชูเดช
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายวิษณุ  สังโท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายวรกันต์  อติโชคสถิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภูคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์ซาว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กหญิงศิรดา  ลุงคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายกฤติน  อุ่นหล้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายศุภเชษฐ์  ตาติ๊ดแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายชนพล  คำใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนสันกำแพง
( ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ )
เด็กชายเตชินท์  ปัญโญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
( ห้องเทคโนโลยี ไทย-อังกฤษ )
เด็กหญิงพิชญธิดา  อินต๊ะปา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
( ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ )
เด็กชายธนโชติ  วงค์คม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โรงเรียนวินิตศึกษา
( โครงการเตรียมทหาร )
เด็กชายนภทีป์  กันทอินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
( สาขาดุริยางค์ไทย (เครื่องสายไทย) )
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı