ลูกจ้างชั่วคราว

นายประกาศิต ปัญญาแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่/ภารโรง/แม่บ้าน/แม่ครัว)
นางเนตรนภา โทนสังข์อินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่/ภารโรง/แม่บ้าน/แม่ครัว)
นางสาววรชาภัทร ยี่เรือง
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่/ภารโรง/แม่บ้าน/แม่ครัว)