ครูชาวต่างชาติ

Mr.Jon Gabriel L.Batinga
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Lim Kian Boon
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Melanie S.Valdez
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Ngajay Norbu
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Mary Cris A Bagas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Jeraquim Tumopas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Maria Victoria Llamas
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss. Mara Tezza G. Brrace
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Tyron Pascua Ortega
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Monera Distrajo
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Zahir Carlie
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Hans Christian Hansen
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Moises Itona Edano
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss Vrenille Avy P.Villanueva
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Mr.Ken Netes Dequit
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)
Miss.Jenbie Redelosa
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ)