ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านสันกำแพง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ
เลขที่ 52/4 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130
โทรศัพท์ 053-331-554 โทรสาร 053-392791
E-Mail : bansankampaeng@gmail.com , school092@hotmail.com
Website : http://www.bsk.ac.th
 

ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านสันกำแพง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันครบ 100 ปีมีเนื้อที่ 10 ไร่ 85 ตารางวา ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนติดถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่- สันกำแพง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 12 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกมีรถโดยสารประจำทางผ่านเป็นชุมชนตลาดมีร้านค้า สถานประกอบการจำนวนมาก คนในชุมชนประกอบอาชีพ ค้าขาย ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม มีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ได้แก่ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ตำบลสันกำแพง นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.31 อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ ส่วนเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มีเพียงร้อยละ 21.69 โรงเรียนมีชื่อเสียงและมีผลงานที่ผ่านการประเมินให้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพระดับ OBECQA โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โรงเรียนเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ MEP/EP ภาคเหนือ และโรงเรียนศูนย์สาธิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)