กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช 2566
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกำแพง พุทธศักราช 2566
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สังคมศึกษา)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
หลักสูตรสถานศึกษา (วิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ Knowledge Inquiry)
หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ตามแนวทฤษฎี Constructionism
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 
ผลการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียน (ครั้งที่ 1)
  1.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.1 ครั้งที่ 1
  2.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.2 ครั้งที่ 1
  3.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.3 ครั้งที่ 1
  4.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.4 ครั้งที่ 1
  5.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.5 ครั้งที่ 1
  6.แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ป.6 ครั้งที่ 1