ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสม้ครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและพัสดุ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
3. แม่บ้าน 1 อัตรา
เอกสารแนบ 1 ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารแนบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารแนบ 3 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว หน้า 1 ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว หน้า 2 ดาวน์โหลดไฟล์