กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2566