กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ณ มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเนือ อ.เมือง และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันกำแพงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเนือ อ.เมือง และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่