นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 413 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 413 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน