คณะครูผู้จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 5 ท่าน ได้มอบพัดลมให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโรงอาหารจำนวน 6 ตัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

คณะครูผู้จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. ครูจันทร์เพ็ญ คำฝั้น
2. ครูสายทอง ใจปัญญา
3. ครูรวงทอง เนียมงาม
4. ครูสุภาพ จันลาวงศ์
5. ครูวิจิตรา ประกอบของ

ได้มอบพัดลมให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโรงอาหารจำนวน 6 ตัว ในการนี้ผู้อำนวยการสามารถ อินตามูลเป็นผู้รับมอบ
ขอขอบพระคุณคณะครูผู้เกษียณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ