โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามแนวทฤษฎี Constructionism

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อินตามูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกำแพง พร้อมผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามแนวทฤษฎี  Constructionism เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการศึกษา หรือ best Practice เพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องปฎิบัติการ Opportunity Space โรงเรียนบ้านสันกำแพง