O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ระเบียบข้อบังคับ

 


กฏ

 


หนังสือเวียนและอื่นๆ