O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0206.7 ว14 2561 การแก้ไขหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
1.0206.3 0111การนำชั่วโมงพัฒนาทดแทน PLC ปี63 ดาวน์โหลดไฟล์
2.0206.7 ว2 ปี 63 การพัฒนาครูกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ดาวน์โหลดไฟล์
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์
การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ. ในระยะเวลา 1 ปี ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ รอง ผอ.สพท. ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 38ค ดาวน์โหลดไฟล์
ว 16 ปี 2557 สอบกรณีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
ว 16 สอบกรณีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ดาวน์โหลดไฟล์
ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์
ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์
ว 5 ปี 2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดไฟล์
ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดไฟล์
ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอและผอสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ว21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
6.73 MB ดาวน์โหลด
1.21 MB ดาวน์โหลด
15.17 MB ดาวน์โหลด
2.73 MB ดาวน์โหลด
1.24 MB ดาวน์โหลด
2.31 MB ดาวน์โหลด
399.50 KB ดาวน์โหลด
2.16 MB ดาวน์โหลด
137.12 KB ดาวน์โหลด
63.56 KB ดาวน์โหลด
288.84 KB ดาวน์โหลด
147.62 KB ดาวน์โหลด
262.42 KB ดาวน์โหลด
2.73 MB ดาวน์โหลด
8.94 MB ดาวน์โหลด
464.60 KB ดาวน์โหลด
151.10 KB ดาวน์โหลด
421.65 KB ดาวน์โหลด
251.89 KB ดาวน์โหลด
464.60 KB ดาวน์โหลด
2.84 MB ดาวน์โหลด
190.82 KB ดาวน์โหลด
278.50 KB ดาวน์โหลด
158.56 KB ดาวน์โหลด
5.72 MB ดาวน์โหลด
2.46 MB ดาวน์โหลด
7.56 MB ดาวน์โหลด
399.50 KB ดาวน์โหลด