O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 0206.3_0111 การนำชั่วโมงพัฒนาทดแทน PLC ดาวน์โหลดไฟล์
1.2 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
1.3 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย ก ดาวน์โหลดไฟล์
1.4 คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
1.5 ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดไฟล์
1.6 ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์
2.1 0206.7_ว2 ปี 63 การพัฒนาครูกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ดาวน์โหลดไฟล์
2.2 การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
2.3 ว 5 ปี 2561 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดไฟล์
2.4 ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ ดาวน์โหลดไฟล์
2.5 ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
2.6 คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
3.1 0206.7_ว14_2561 การแก้ไขหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาข้าราชการสายการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
3.2 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์
3.3 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ดาวน์โหลดไฟล์
3.4 3.แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์
3.5 ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 38ค ดาวน์โหลดไฟล์
3.6 ว 16 ปี 2557 สอบกรณีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
4.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ดาวน์โหลดไฟล์
4.2 ว 16 สอบกรณีพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์
4.3 แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครู ดาวน์โหลดไฟล์
5.1 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดไฟล์
5.2 ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
6.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ดาวน์โหลดไฟล์
6.2 ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ดาวน์โหลดไฟล์
7. ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์
8. ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
278.50 KB ดาวน์โหลด
137.12 KB ดาวน์โหลด
15.17 MB ดาวน์โหลด
2.31 MB ดาวน์โหลด
464.60 KB ดาวน์โหลด
7.56 MB ดาวน์โหลด
190.82 KB ดาวน์โหลด
147.62 KB ดาวน์โหลด
464.60 KB ดาวน์โหลด
251.89 KB ดาวน์โหลด
2.46 MB ดาวน์โหลด
6.73 MB ดาวน์โหลด
2.84 MB ดาวน์โหลด
1.21 MB ดาวน์โหลด
1.24 MB ดาวน์โหลด
288.84 KB ดาวน์โหลด
151.10 KB ดาวน์โหลด
399.50 KB ดาวน์โหลด
262.42 KB ดาวน์โหลด
399.50 KB ดาวน์โหลด
5.72 MB ดาวน์โหลด
63.56 KB ดาวน์โหลด
2.16 MB ดาวน์โหลด
158.56 KB ดาวน์โหลด
421.65 KB ดาวน์โหลด
8.94 MB ดาวน์โหลด
2.73 MB ดาวน์โหลด