O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กลับหน้าหลัก ITA

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์