O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลับหน้าหลัก ITA

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์