ครูอัตราจ้าง

นางสาววชิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์ (แหม่ม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางศตนันท์ ชุ่มมาลี (เล็ก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวฉัตรชนก พุฒลา (แอ๋ว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววีรนุช ปาลี (อ้อม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางอรพรรณ ใจเขื่อนแก้ว (แป้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวบัวตอง เจริญโชคมหันต์ (บัวตอง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวอัญชนา แก้ววิทูร (หนิง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายรัตนวัชร์ ลมทวีวงศ์ (ต้อม)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายพิพัฒน์ มณีเดชากุศล (พัฒน์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววรรณภา ชูสร้อย (ปุ๋ย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายจตุทร สารวัตร (น้อง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวธัญพิชชา ธรรมคำหมื่น (มิ้น)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ตาเงิน (บิว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวนันณภัทร สมแสน (แนน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวธนิภรณ์ ธวัชฤกษ์ (หลิว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายวงศธร ปาลี (เจ)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวอนุตรา สุทธิคำ (กวาง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาว​สุ​จิตรา​ เทียนทองมงคล (บลู​)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศุภัคชญา แก้วคำฟู (ฝ้าย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวเกศรินทร์ อภิญดา (โมบาย)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวมัณฑณา เที่ยงธรรม (นาน่า)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายศุภณัฐ กัญจา (จูเนียร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวปัณฑิตา เวียงนนท์ (สายป่าน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวนภัสสร สมจาย (ขวัญข้าว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวกัลย์ฤทัย คำปา (เต่า)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวลีลาวดี พรหมอินตา (เฟิร์น)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวรัตนกร สายกูด (กร)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวชมพูนุท ยาวินัง (แป้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวณิชกานต์ โพธิ์ไกร (ขนุน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวนันทิกานต์ อาจหาญ (กั้ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจิดาภา สาธิพา (เดียร์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา เติมดี (มิ้ว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววรวรรณ พานแก้ว (ไข่เจียว)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายศรายุทธ บือสอ (หรั่ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวจำลองลักษณ์ รินชุม (ปูเป้)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาววีรดา ไชยอัมพรจิตร (มายด์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวธัญญาเรศ สุทธยากร (เมย์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวพณิดา ยาใจ (มุก)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวเจนิศา ตรีสุคนธรัตน์ (เจศา)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวแก้วตา ไกรสร (มิ้ลค์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายนิพิฐพนธ์ มณีจอม (ดนย์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวกมลชนก เทพประการ (ทิพย์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวอังคณา ทองพิทักษ์ (หนิง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศศิภัสส์ ปงกันคำ (ข้าวฟ่าง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวศศิวิมล ศิริกังวาล (ไอซ์)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นายสงกรานต์ ก่ำแก้ว (อ๋องแอ๋ง)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
นางสาวสิรินยา สุคันธมาลา (ป๊อปปี้)
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)