กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

- ขออนุญาตไปราชการ 
- ขออนุมัติดำเนินโครงการ
- บันทึกชดใช้เงินยืม​
- บันทึกข้อความขอซื้อขอจ้าง
- เบิกจ่ายดินทางไปราชการ
- เบิกจ่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน2566