นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Lab Tour ณ ห้อง Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Lab Tour ณ ห้อง Opportunity Space by Dr.Thaksin Shinawatra