งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566