/ลูกจ้าง
ลูกจ้าง 2017-07-17T09:23:10+00:00

ลูกจ้าง

นายประกาศิต ปัญญาแก้ว
นายประกาศิต ปัญญาแก้วลูกจ้าง
นายนิพูลชัย ผ่องใส
นายนิพูลชัย ผ่องใสลูกจ้าง
นางบัวเทพ ใจพุธ
นางบัวเทพ ใจพุธลูกจ้าง
นางปวีณา ยาสมุทร
นางปวีณา ยาสมุทรลูกจ้าง
นางพวงทอง คำอิ่น
นางพวงทอง คำอิ่นลูกจ้าง
นางธิดารัตน์ มหาวัน
นางธิดารัตน์ มหาวันลูกจ้าง
นางสุพัตรา ใจขัน
นางสุพัตรา ใจขันลูกจ้าง
นางสาวชฎาภา ใจขัน
นางสาวชฎาภา ใจขันลูกจ้าง
นายสุชาติ คำแสง
นายสุชาติ คำแสงลูกจ้าง
นางสาวพวงผกา แก้วน้อย
นางสาวพวงผกา แก้วน้อยลูกจ้าง
นางเนตรนภา โทนสังข์อินทร์
นางเนตรนภา โทนสังข์อินทร์ลูกจ้าง
นางรุ่งนภา จิระวัง
นางรุ่งนภา จิระวังลูกจ้าง
นางอรวรรณ กิริยา
นางอรวรรณ กิริยาลูกจ้าง
นางบุหงา มูลวัต
นางบุหงา มูลวัตลูกจ้าง
นายอภิรมย์ ปันใจ
นายอภิรมย์ ปันใจลูกจ้าง
นางรวงทอง มูลสวัสดิ์
นางรวงทอง มูลสวัสดิ์ลูกจ้าง
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ตาเงิน
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ตาเงินลูกจ้าง
นายวิทย์วศิน ไชยชนะชมภู
นายวิทย์วศิน ไชยชนะชมภูลูกจ้าง
นางเรณู ศรีนาราง
นางเรณู ศรีนารางลูกจ้าง
นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด
นางสาวอัจฉรา อุดทะยอดลูกจ้าง
นายวิโรจน์ โทนสังข์อินทร์
นายวิโรจน์ โทนสังข์อินทร์ลูกจ้าง