สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2/1
10 8 18
อนุบาล 2/2
9 9 18
อนุบาล 2/3 MEP
12 11 23
รวมชั้น อนุบาล 2
31
28
59
อนุบาล 3/1
16 9 25
อนุบาล 3/2
15 10 25
อนุบาล 3/3 MEP
16 18 34
รวมชั้น อนุบาล 3
47
37
84
ป.1/1
21 18 39
ป.1/2
21 18 39
ป.1/3
20 18 38
ป.1/4
20 19 39
ป.1/5 MEP
16 24 40
ป.1/6
18 22 40
ป.1/7
21 19 40
ป.1/8
20 19 39
รวมชั้น ป.1
157
157
314
ป2/1
18 20 38
ป2/2
17 20 37
ป2/3
18 18 36
ป2/4
18 19 37
ป2/5
16 21 37
ป2/6
20 21 41
ป.2/7
18 19 37
ป.2/8
18 19 37
รวมชั้น ป.2
143
157
300
ป.3/1
20 17 37
ป.3/2
20 18 38
ป.3/3
19 18 37
ป.3/4
20 17 37
ป.3/5  MEP
12 27 39
ป.3/6
18 21 39
ป.3/7
19 19 38
ป.3/8
19 19 38
รวมชั้น ป.3
147
156
303
ป.4/1
26 16 42
ป.4/2
26 18 44
ป.4/3
26 18 44
ป.4/4
25 19 44
ป.4/5  MEP
20 19 39
ป.4/6
14 26 40
ป.4/7
25 18 43
รวมชั้น ป.4
162
134
296
ป.5/1
26 20 46
ป.5/2
25 20 45
ป.5/3
25 21 46
ป.5/4
26 20 46
ป.5/5 MEP
11 30 41
ป.5/6
14 28 42
รวมชั้น ป.5
127
139
266
ป.6/1
26 19 45
ป.6/2
25 20 45
ป.6/3
25 20 45
ป.6/4
24 21 45
ป.6/5 MEP
14 23 37
ป.6/6
13 28 41
รวมชั้น ป.6
127
131
258
รวมนักเรียนชั้น อ.2 – ป.6
941
939
1880