ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสันกำแพง เดิมได้อาศัยศาลาบาตรวัดสันกำแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2465

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2472 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ เลขที่ 52/4 หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130 อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน มีพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2504 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ.2541 เป็นโรงเรียนทางเลือกทดลองใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา Constructionism)

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนบ้านสันกำแพงเป็นศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism โดยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ตลอดจนนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการประเมิน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 และได้รับเลือกเข้าโครงการ “โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล” เมื่อปี พ.ศ.2555

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีมารยาทงาม

ปรัชญาของโรงเรียน

เด็กเป็นสำคัญ รังสรรค์องค์ความรู้ ชูเทคโนโลยี มีคุณธรรม ดำรงตนเป็นพลเมืองดี

สีประจำโรงเรียน

แดง – ขาว

เป้าประสงค์

นักเรียนมีทักษะความสามารถทางวิชาการ สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสู่สากล

ดำรงตนด้วยคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในสังคมท้องถิ่นอย่างมีความสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์บูรณาการการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล เน้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น