รายการที่ได้รับรางวัล

1. การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (เงินรางวัล 3,000 บาท)

 • เด็กหณิงฐิติพร เรือนงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กหญิงสุชาวดี สิทธิสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กหญิงอรจิรา ปัณฑรนนทะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูผู้ควบคุม

 • นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ
 • นางมรกต จุมปาลี

2. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 • เด็กหญิงชลธิชา คำภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กหญิงวณิชญา ทำสอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กหญิงภัสรา ปาลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูผู้ควบคุม

 • ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ มาอ้าย
 • นางอรพรรณ ใจเขื่อนแก้ว

3. การแข่งขัน LEGO Contest รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 • เด็กชายชวัลวิทย์ รัตนพันธุ์ศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กชายนลธวัช ปัณโณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กชายพีระพงษ์ ภาคาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูผู้ควบคุม

 • นายยอดชาย ก้อนมณี
 • นายกิตติกานต์ สมบูรณ์

4. การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Scratch

ทีมที 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 4,000 บาท)

 • เด็กชายณัฐชนน มณีรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 • เด็กชายสรวิชญ์ อุทัศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ทีมที่ 2 รางวัลชมเชย (เงินรางวัล 2,000 บาท)

 • เด็กชายคุณนนท์ อินตายวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
 • เด็กหญิงเรณุกา ใจสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ครูผู้ควบคุม

 • นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ