ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน MEP ที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์

>>>ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน MEP ที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน MEP ที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ เขตภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์

1. รางวัล Gold Medal การเข้าแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณราพร แย้มงามเหลือ

ครูผู้ฝึกสอน Mr.Gerry M.Bugtong และ นางเสงี่ยม วิชญพันธ์

2. รางวัล Silver Medal การเข้าแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงไปรยา ปิยะจันทร์

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวเวณิกา มหาวงศ์ , Miss Margery S.Tallud

3. รางวัล Bronze Medal การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (English Speech) ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพิชชาพร ไชยมงคล

ครูผู้ฝึกสอน Mr.Gerry M.Bugtong , นายธีรภัทร โกดแสง

4. รางวัล Gold Medal การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ (English Speech) ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงเสาวนีย์ ชัยโปธา

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปานทิพย์ เขื่อนธะนะ , นางหญิง หงส์รัตน์

5. รางวัล Gold Medal การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงลลิตา บุญมาลัย

ครูผู้ฝึกสอน นางจันทร์ชฎา ปินตาเลิศ , นางสุพันธ์ แก้วนำ

6. รางวัล Gold Medal 2nd Place การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนทัต ขัติธิ

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ , นางสาวเวณิกา มหาวงศ์

7. รางวัล Silver Medal การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรวิชญ์ วิลัย

ครูผู้ฝึกสอน Mr.Hienz Josef Walter Schmerling , นางจันทร์ชฎา ปินตาเลิศ

8. รางวัล Bronze Medal การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำปันตา

ครูผู้ฝึกสอน Mr.Matthew Mclachlan , นางสาวพรทิพย์ มณี

9. รางวัล Gold Medal 2nd Place การแข่งขัน Crossword ระดับ ประถมศึกษา

เด็กหญิงพิจิตรา วงค์อนุ , เด็กหญิงมนทนี จามรเนียม

ครูผู้ฝึกสอน Mr.Matjaz Horvat , นางสาลิกา เจตนสุนทรเวทิน

10. รางวัล Silver Medal การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) ระดับ ประถมศึกษา

เด็กหญิงจรรยาลักษณ์ ประจำชอบ , เด็กหญิงจิญชยา เครือจันทร์ , เด็กหญิงปรารถนา จันทร์เขียว

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ , นางเกศฬิน คำมา

2017-05-13T09:35:19+00:0016 สิงหาคม 2016|ข่าวประชาสัมพันธ์|