โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560

>>>โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560

1. ชั้นอนุบาล 1

 • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 25 คน
 • โครงการด้านจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
  (คุณสมบัติผู้สมัคร (เกิด ปีพ.ศ.2555 )

2. ชั้นอนุบาล 2

 • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 25 คน
 • โครงการด้านจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีConstructionism) จำนวน 1 ห้อง รับจำนวน 30 คน
  (คุณสมบัติผู้สมัคร(เกิด ปีพ.ศ.2554 )

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 • โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ รับ จำนวน 35 คน
  คุณสมบัติผู้สมัคร (เกิด ปีพ.ศ. 2553และหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3)

4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) รับ จำนวน 35 คน
  คุณสมบัติผู้สมัคร (เกิดปี พ.ศ. 2553 และหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3

รับสมัคร วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -16.30 น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 09.00 – 12.00 น
ประกาศผล วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 09.00 น.
รายงานตัว/ มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560เวลา 09.00 น.

5. ห้องเรียนปกติ (ตามเกณฑ์บังคับ)

 • โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism รับจำนวน 210 คน
  คุณสมบัติผู้สมัคร(เกิด พ.ศ.2553หรือกำลังเรียนอนุบาล3)

รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รับนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนหมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

จับฉลาก วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560เวลา 09.00 น. (กรณีนักเรียนในเขตบริการเกิน)
ประกาศผล /รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560เวลา 09.30 น.
มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560เวลา 09.00 น.

(ติดต่อสอบถามโทร 053-331-554, 053-392791)

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
2017-05-13T09:35:36+00:0021 มกราคม 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์|