ดูภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน มาศึกษาดูงานห้องสมุด 3ดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง