ดูภาพกิจกรรม

รางวัลเด็กได้รับรางวัล
1. รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ “พญาแล VTEA Crossword A – Math Kumkom Challenge 2020”
ประเภท คำคม ระดับประถม
ได้แก่ เด็กหญิงอัจฉราภา ใจคำมูล คู่กับ เด็กชายพีรดนย์ จินะ ชั้น ป.6/6
เงินรางวัล 2,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม 2,000 บาท จากครูมาลัย ทัพหมี 500 บาท

2. รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสีมา
รายการ “Word Wizard Crossword A – Math Kumkom Challenge 2020”
ประเภท เอแม็ท ระดับประถม
ได้แก่ เด็กชายสรวุชญ์ อุทัศ ชั้นป.6/6
เงินรางวัล 2,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม 2,000 บาท จากครูมาลัย ทัพหมี 500 บาท

3. รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ชัยภูมิ
รายการ “พญาแล Supreme KST Logic Game 2020” ณ ชัยภูมิ
ประเภท คำคม ระดับประถม
ได้แก่ เด็กหญิงอัจฉราภา ใจคำมูล คู่กับ เด็กชายพีรดนย์ จินะ ชั้นป.6/6
เงินรางวัล 2,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม 2,000 บาท

4. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ถ้วยเกียรติยศ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ชัยภูมิ
รายการ “พญาแล VTEA Crossword A – Math Kumkom Challenge 2020”
ประเภท เอแม็ท ระดับประถม
ได้แก่ เด็กชายสรวุชญ์ อุทัศ ชั้นป.6/6
เงินรางวัล 1,500 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม 1,500 บาท

5. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ถ้วยเกียรติยศ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ชัยภูมิ
รายการ “พญาแล Supreme KST Logic Game 2020” ณ ชัยภูมิ
ประเภท ปริศนาพจนานุกรไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้แก่ เด็กหญิงอัจฉราภา ใจคำมูล ชั้น ป.6/6 คู่กับ เด็กชายสรลัชญ์ อุทัศ (พี่โอม) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เงินรางวัล 1,500 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคม 1,500 บาท

แจ้งจากสมาคม
คุณครู หรือผู้ปกครองท่านไหน ที่ประสงค์จะพาเด็กเข้าแข่งขันที่ต่าง ๆ ได้ทุกประเภท ถ้าทำผลงานได้ตามเกณฑ์สมาคมกำหนด สามารถขอรับรางวัลได้ จากสมาคมได้ทุกรายการ ดังนี้
รางวัล ชนะเลิศที่ 1 ได้รับรางวัล 2,000 บาท
รางวัล ที่ 2 ได้รับรางวัล 1,500 บาท
รางวัล ที่ 3 ได้รับรางวัล 1,000 บาท
รางวัล ที่ 2 ได้รับรางวัล 1,500 บาท