กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2563

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2

ดูภาพกล้อง 3