กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ Constructionism 1/2563 (สายชั้น ป.1,3,5)

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2

ดูภาพกล้อง 3