ด้วยโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ในการส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุด ผ่านแนวคิดเด็กทุกคน อ่านได้อ่านออก โดยกิจกรรมที่ 1 “การอ่านสัปดาห์ละเล่ม” หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

     ซึ่งในวันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านเสาวภา ศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบโครงการ จะได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินการของโครงการส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย และการเยี่ยมชมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์การดำเนินงาน