ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructionism

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2