คณะครูร่วมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ดูภาพกิจกรรม