ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม