บรรยากาศการประกวดโครงงานบูรณาของการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2