นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 ทัศนศึกษาต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 2563

ดูภาพกล้อง 1

ดูภาพกล้อง 2