การประชุม North Constructionism และท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูภาพกิจกรรม