กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563

ดูภาพกิจกรรม