ผู้บริหารและครูจากประเทศมาเลเซียมาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการครูแลกเปลี่ยนในภูมิภาคอาเซียนไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2562

ดูภาพกิจกรรม