กิจกรรมห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” กิจกรรมวันลอยกระทง ชั้น ป.1-3 การแข่งขันระบายสีภาพวันลอยกระทง ชั้นป.4-6 การแข่งขันวาดภาพระบายสีวันลอยกระทง

ดูภาพกิจกรรม