ผู้อำนวยการและสมาคมผู้ปกครองมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

ดูภาพกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ EP/MEP ภาคเหนือ ที่เป็นตัวแทนแข่งขันของโรงเรียนบ้านสันกำแพง ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562

ลำดับ

รายการ

ชื่อ

รางวัล

1

การแข่งขัน ซุโดกุ ระดับประถมศึกษา

 

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพลากิจ

เด็กชายวรกันต์ อธิโชคสถิต

เหรียญทอง

2

การแข่งขัน Crossword Game ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงเบญญาภา จันทรา

เด็กชายพีรวิชญ์ วิไล

เหรียญทอง

3

การแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 1

เด็กชายชนวัช กองอินทร์

เด็กหญิงปภาดา จันทร์กระจ่าง

เหรียญทอง

4

การแข่งขัน Story telling ช่วงชั้นที่ 1

เด็กหญิงศิริพร  โยตมาน

เหรียญทอง

5

การแข่งขัน Science Project ระดับประถมศึกษา

เด็กชายนรากร ฝั้นอ้าย

เด็กหญิงวริยา ศรีอินแก้ว

เด็กหญิงลลิตา  บุญมาลัย

เหรียญเงิน

6

การแข่งขัน A-Math ระดับประถมศึกษา

เด็กชายวัลลภ กันชโมริน

เด็กชายณัฐกฤษ  งามสะอาด

เหรียญเงิน

7

การแข่งขัน English Speech ช่วงชั้นที่ 1

เด็กชายกัณฑพงษ์ ใจมุข

เหรียญเงิน

8

การแข่งขัน Story Telling

เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์ อินทนนท์

เหรียญเงิน

9

การแข่งขัน English Speech

เด็กนชายณัฐกฤษตา ฟูศรีกุล

เหรียญทองแดง

10

การแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 2 

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ไชยมงคล

เข้าร่วม

11

การแข่งขัน Singing Contest

เด็กหญิงพิมพ์อร เสมอกัน

เข้าร่วม

สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมมหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562 งาน Thailand STEM Festival 2019

การแข่งขันการประกวด LEGO Education Contest        ระดับประถมศึกษา

( รางวัลเหรียญทอง    ชนะเลิศ )

1. เด็กชายธนภัทร    วันทองสุข

2. เด็กชายนักรบ     แดงมณี

3. เด็กหญิงณัชชา    เกื้อกูล

1. นางลภัสรดา     เทพจร

2. นายยอดชาย    ก้อนมณี

การแข่งขันการประกวดสะเต็มศึกษา     ระดับประถมศึกษา ( รางวัลเหรียญทอง    รองชนะเลิศ อันดับ 1 )

1. เด็กหญิงญาณิศา   ค าลือ

2. เด็กหญิงสุชาดา   ด้วงอิน

3. เด็กหญิงอธิชา    หาดค า

1. นางสาวสุพัฒิดา   เรืองนามกิจ

2. นางสาวณัฐชานันท์    กีติสิทธิ์

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษา     ระดับประถมศึกษา

( รางวัลเหรียญทอง    รองชนะเลิศ อันดับ 1 )

1. เด็กชายบุณยกร      ตาแสงร้อย

2. เด็กชายนัทรพงค์     ต๊ะเครือ

3. เด็กหญิงพิชญาภา    อุปค า

1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ    มาอ้าย

2. นางสาวฉัตรชนก    พุฒลา

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว   ระดับประถมศึกษา

(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     ระดับเหรียญเงิน    )

1. เด็กชายสรวุชญ์   อุทัศ

1. นางสายทอง    ใจปัญญา

การแข่งขันซูโดกุ         ระดับประถมศึกษา

(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      ระดับเหรียญทอง )

1. เด็กหญิงศจิราภรณ์      ปัญญา

1. นางสายทอง    ใจปัญญา

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน       ระดับประถมศึกษา

( รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     ระดับเหรียญเงิน )

1. เด็กหญิงศุพัชชา    พรหมเมือง

2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ฟูสีกุล

1. นายณัฐพงค์      สายสุริยะ

2. นางสาวพิมพร   ช่าวน่าน

การแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน         ระดับประถมศึกษา

( รองชนะเลิศ อันดับ 2 )

1. เด็กหญิงกัลยากร แก้วยานะ

1. นายรชต    วงศ์สุธางศ์รัตน์