คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) มาศึกษาดูงานห้องเรียน MEP

ดูภาพกิจกรรม