ดูภาพกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง มีรายชื่อดังนี้
1. ด.ญ.ณัชชา  สุธะธง
2. ด.ญ.ปุณยาพร  สุรินทรัตน์
3. ด.ญ.ฐิติรัตน์  เรืองแจ่ม
4. ด.ญ.ชิดชญา  ชัยหล้า
5. ด.ญ.กุลนิษฐ์  เสมอกัน
6. ด.ญ.สุจิรา  หลานรักษ์
7. ด.ญ.ปภัสสร  จันทร์ขึ้น