ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง

ดูภาพกิจกรรม