ดูภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นอนุบาล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันใต้