ดูภาพกิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสันกำแพง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนได้คะแนนสูงของสายชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กหญิงกัญพัชญ์ ธนันสิริชัยกุล ป.1/5
2. เด็กชายภาณุวิชญ์ คำวัน ป.1/6
3. เด็กหญิงปภาดา จันทร์กระจ่าง ป.1/5
4. เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานกล่ำ ป.1/5
5. เด็กชายภานุวิชญ์ เชียงสร้อย ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กชายชิณภัทร อนุวงค์ ป.2/6
2. เด็กหญิงศิริพร โยตมาน ป.2/5
3. เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ธรรมเสนา ป.2/5
4. เด็กชายกวินภพ กันทนาวินนท์ ป.2/6
5. เด็กชายจารุกิตติ์ กาวิระ ป.2/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กชายธนกร สุขุม ป.3/6
2. เด็กหญิงกัญจน์กร ศรีวิชัย ป.3/6
3. เด็กชายวิรุฬห์ ศรีแสงวณิชวิมล ป.3/8
4. เด็กหญิงณัชชา ปินตาคำ ป.3/6
5. เด็กหญิงฐิตาภา เรืองงาม ป.3/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. เด็กหญิงณิชกานต์ มาก๋า ป.4/6
2. เด็กชายอัชฌา ปาลี ป.4/6
3. เด็กชายสิรวุฒิ เทโวขัติ ป.4/4
4. เด็กหญิงพลอยใจ ศิระชัยศักดิ์ ป.4/6
5. เด็กหญิงอัจฉราภา ใจคำมูล ป.4/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เด็กหญิงกตัญญุตา ชมสวรรค์ ป.5/6
2. เด็กหญิงญาณิศา คำลือ ป.5/6
3. เด็กชายณัฐภูมิ ปานนท์ ป.5/6
4. เด็กหญิงเกวลิน ตาเปี้ยสืบ ป.5/6
5. เด็กชายพีรวิชญ์ วิลัย ป.5/5