ประชุมครูวิชาการสายชั้น และคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ ระดับปฐมวัย – ป.6 วางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

ดูภาพกิจกรรม