ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ดูภาพกิจกรรม

ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ วาดภาพระบายสี

 1. ด.ช.ชินดนัย มันทะเล
 2. ด.ช.ปฏิพัทธ์ ไชยเทพ
 3. ด.ญ.พิชชาภา นาคินชาติ

ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา – กรีฑา

 1. ด.ช.อนุเทพ เงินคำจันทร์ 
 2. ด.ช.จิราภัทร จันแดง
 3. ด.ช.พงศธร มาไว
 4. ด.ญ.อนัญญา พนาเสรี 
 5. ด.ญ.พัชราพร กันทาหงส์
 6. ด.ญ.สุพิชฌาย์ ฟุ้งเจริญศักดิ์
 7. ด.ญ.ชาลิสา ผาแดงวิทยา
 8. ด.ช.ชยากร กิตติโสภา
 9. ด.ช.กันต์กวี ใจคำปัน
 10. ด.ญ.อนันตญา พนาเสรี
 11. ด.ช.นทีนนท์ ธิมะโน
 12. ด.ญ.ภัทราวดี ศรีสุวรรณ์
 13. ด.ญ.ปนัดดา อินไทย
 14. ด.ช.หัสดิน จันทร์อ่อน
 15. ด.ญ.ธีรวิทย์ จิณารักษ์
 16. ด.ญ.พิมพ์วิภา อุ่นบางหลวง
 17. ด.ช.นนท์วัช ใจคำมูล

ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย

 1. ด.ญ.นภัส สิทธิแก้ว
 2. ด.ญ.อนันตญา พนาเสรี
 3. ด.ญ.กรรณิกาณ์ ใจมา

ความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิตของโรงเรียน

 1. ด.ญ.ชาลิสา ผาแดงวิทยา
 2. ด.ช.ทินกร สุธิวรรณ
 3. ด.ช.ณัฐ สมปัญญา
 4. ด.ญ.เพ็ญพิชชา วิชัย
 5. ด.ช.บรรณสรณ์ ปันใจ
 6. ด.ญ.สลิลทิพย์ ภูกระบิน
 7. ด.ญ.พีรชยา สุขรุ่งเรืองศักดิ์
 8. ด.ญ.พิชัญญา นนทวาสี
 9. ด.ญ.  พิชญธิดา  บัวตูม
 10. ด.ญ. ธัญพิชชา ใจมา
 11. ด.ญ.พิมพ์บุญญา ศรีบูระเดช                                                                                                                                               

ความสามารถพิเศษด้านวงดนตรีสตริงของโรงเรียน

 1. ด.ช.พุฒิพงศ์ ดาวตาก
 2. ด.ช ยศกร  พิศาลธนโชติ
 3. ด.ญ. อังคณา  ปาลี
 4. ด.ช ธนพัฒน์  เหมยน้อย
 5. ด.ช .พิชญะ ใจคำใบ

ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีพื้นเมือง

 1. ด.ญ.ฐิติภัทรา ปันตี
 2. .ด.ญ.อนัญญา พนาเสรี
 3. ด.ช.ชลธี พรหมเมือง
 4. ด.ช.พิตินันท์ ใจคำปัน
 5. ด.ช.พัชชานนท์ สมใจ
 6. ด.ช.สิริวัฒฑ์ พุทธสาร
 7. ด.ช.วรเมธ สุยะพรหม
 8. ด.ช.ปัณณกร ปัณอิยะ
 9. ด.ช.วงศกร อนุบัน
 10. ด.ช.ณัฐนนท์ ปาลี
 11. ด.ญ.วรัชยา อินทจักร์
 12. ด.ช.ณัฐภูมิ ปางจันทร์
 13. ด.ญ.นภาภัทร กาวีอิ่น
 14. ด.ญ.ศิริญากรณ์ ไชยมิ่งโต
 15. ด.ญ.นันทิชา มูลนิวัง

ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

 1. ด.ญ.ปภังกร ตาบุญเรือง
 2. ด.ญ.รุจิษยา อินตายวง
 3. ด.ญ.ณิชากร แสงสุด
 4. ด.ญ.อนัญญา ใจด้วง
 5. ด.ญ.รุ้งรัตน์ รุ่งเรื่องเพชร
 6. ด.ญ.รุ่งไพลิน เอื้อดี